anunci patrocinat

La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent, i la composició volumètrica original

El planejament urbanístic general o especial de cada municipi de la demarcació, disposa d’un document que identifica en un catàleg les masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable que compleixen certs requisits, que fan necessària la seva preservació per destinar-les a algun dels usos que l’ajuntament corresponent pot autoritzar.

El catàleg justifica les raons que en determinen la preservació i la recuperació, i els criteris paisatgístics s’han d’adequar al que estableix el planejament urbanístic o sectorial per a la protecció i la millora del paisatge.

La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent, i la composició volumètrica original. Les ampliacions o noves construccions, han d’estar justificades per els nous usos que s’hi vol donar i no poden afectar els valor paisatgístics i arquitectònics originals. Només en el cas de construccions rurals en desús es podrà reduir el volum d’algunes construccions, si això és necessari per corregir-ne l’impacte visual negatiu.

Per una banda hi ha les masies i les cases rurals que cal recuperar i preservar per motius arquitectònics, històrics, ambientals, paisatgístics o socials. Per altra banda totes aquelles construccions en desús que presenten un impacte ambiental o paisatgístic negatiu i que es poden rehabilitar per corregir aquesta situació.

Les edificacions rehabilitades es poden destinar a habitatges familiars, en el cas de les construccions recollides en el document com a masies i cases rurals. També es podran destinar a establiments hotelers, els previstos en el catàleg, i amb un límit en el nombre de places, a excepció de la modalitat d’apartaments d’hotel que no hi estan inclosos. Com a establiments de turisme rural, activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració. En un últim grup podran convertir-se en equipaments o serveis comunitaris.

Els usos als que es poden destinar aquestes edificacions un cop rehabilitades, han de ser compatibles amb les activitats agràries de l’entorn immediat, sense que vagin en perjudici de la continuïtat d’aquestes activitats.

Joan Congost Construcció & Reformes