anunci patrocinat

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que serveix per determinar l’estat de conservació de l’edifici, així com les condicions d’accessibilitat i sostenibilitat. A més, el tècnic ha d’orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

La ITE és obligatòria per la obtenció del Certificat d’Aptitud, però també sol ser obligatòria per acollir-se a programes d’ajudes públiques per a la rehabilitació, millora de l’accessibilitat, eficiència energètica, etc., o per conèixer l’estat de conservació de l’edifici en una operació compra – venda, entre altres.

La ITE és una obligatòria per tots els edificis de més de 45 anys d’antiguitat.

A qui va dirigit?

Estan obligats a sol·licitar el certificat d’aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No estan obligats els titulars d’edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d’ús públic o finques adjacents.

La obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a inspecció técnica correspon a la propietat. També és la propietat qui tindrà l’obligació de fer la sol·licitud del Certificat d’Aptitud en un termini màxim de 4 mesos a l’Agència Catalana de l’Habitatge .

El procés d’inspecció tècnica d’edificis i el seu regim sancionador: 

Què vol aconseguir l’Administració mitjançant la Inspecció Tècnica d’Edificis?

La Inspecció Tècnica de l’Edifici té tres funcions: identificar, descriure i diagnosticar l’estat de la construcció.

Qui regula la ITE?

LA ITE és competència de la Generalitat de Catalunya i estableix que cada 10 anys  l’edifici haurà de superar un control i mantenimient responsabilitat de la propietat.

 Quins professionals poden realitzar la ITE?

 Diversos professionals: arquitecte/as, arquitectes/as tècnics/es, aparelladors/es, ingenieros/es de l’edificació i graduats en Ciències i Tecnologies de l’edificació.

Com es conclou la ITE?

Amb la complimentació i signatura del tècnic/a que avalua l’edifici.

Gràcies a això obtenim el Certificat d’Aptitud de l’edifici. Aquest document l’emet el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.Ho fa quan s’hagi presentat  l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici.