anunci patrocinat

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va remetre el 6 de juliol a la Comissió Europea la nova actualització de la ‘Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l’edificació a Espanya’, amb el qual pretén la millora energètica de 1,2 milions d’habitatges.

En l’actualització del pla, d’acord amb la directiva europea sobre eficiència energètica dels edificis, s’estableix un full de ruta amb escenaris d’intervenció, mesures i indicadors de progrés per a la rehabilitació de parc edificat, la transformació econòmicament rendible dels edificis existents en edificis d’alta eficiència energètica i la descarbonització de el sector el 2050.

Espanya va presentar la seva primera Estratègia al 2014, va realitzar la primera revisió el 2017 i ara, tres anys després, com estableix la directiva europea, es procedeix a la seva actualització, adaptant el seu contingut a les noves directrius. Segons el govern, els continguts de l’estratègia de rehabilitació energètica estan alineats amb altres plans i estratègies desenvolupats a nivell nacional i específicament amb el Pla Nacional d’Energia i Clima i amb l’Estratègia a llarg termini per a una Economia Espanyola Moderna, competitiva i Climàticament Neutra el 2050, actualment en desenvolupament.

Així mateix, contempla els objectius plantejats en l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024, relacionats amb la rehabilitació energètica dels edificis. El sector de l’edificació, en el seu conjunt (residencial i terciari) va suposar aproximadament el 30% del consum d’energia a Espanya amb dades de 2018. El pes de l’edificació residencial va ser del 17,1% i el del terciari, del 12, 4%.

Reduir el consum dels edificis

L’objectiu del govern de cara al 2050 és reduir en un 36,6% el consum d’energia final de el sector de l’edificació respecte al consum actual, passant dels 304.276 GWh actuals a 192.728 GWh el 2050, i que el consum d’energia procedent de fonts fòssils, que se situa actualment al voltant dels 126.211 GWh, es redueixi a pràcticament zero en 2050.

En el sector residencial els estalvis es produirien fonamentalment en els usos de calefacció i ACS, que representen de mitjana actualment més de el 60% del consum dels habitatges.

L’objectiu a 2030 és disminuir el consum d’energia final al sector residencial a 26.394 GWh, reduint el consum corresponent als usos tèrmics (calefacció i ACS) en 21.910 GWh. L’escenari base plantejat implica la rehabilitació d’1,2 milions d’habitatges i la substitució de més de 3,5 milions de sistemes de calefacció i ACS, amb una inversió total de 25.951.000 d’euros.

Cap a 88.000 nous llocs de treball

En termes de creació d’ocupació, aquest aniria creixent al llarg de la dècada, començant per 33.000 llocs de treball el primer any i concloent amb 88.000, en paral·lel a l’increment del nombre d’habitatges rehabilitats. Així mateix, l’estratègia també preveu mesures de rehabilitació a les llars de situació de pobresa energètica, un problema social que afecta més de 3,5 milions de persones al nostre país.

A més, es preveu un estalvi de 2.915 GWh, respecte de l’escenari tendencial, en els usos de climatització, ACS i il·luminació, amb una inversió total de 3.671.000 d’euros, centrada en gran mesura en la millora de l’eficiència energètica dels edificis de l’Administració pública (estatal, autonòmica i local).

Així, es desenvolupen un important paquet de mesures, necessàries per a la consecució dels objectius, estructurades en els següents eixos d’acció: impuls de la coordinació sectorial, desenvolupament normatiu i mesures administratives a favor de la rehabilitació energètica, rehabilitació dels edificis de les administracions públiques i altres mesures exemplaritzants, finançament públic, foment i mobilització del finançament privat, lluita contra la pobresa energètica, desplegament d’un nou model energètic en el sector de l’edificació i modernització de el sector de la rehabilitació.

Pel desenvolupament de l’estratègia, el Ministeri de Transports, amb la col·laboració de Green Building Council Espanya (GBCe), ha realitzat un procés participatiu, mitjançant el qual s’han recaptat les propostes dels diferents agents i sectors relacionats amb la rehabilitació energètica de l’edificació.

Aquest procés ha servit de “punt de trobada” entre els diferents actors de la rehabilitació, buscant solucions comunes i creant una comunitat de diàleg, segons destaca Transports.