anunci patrocinat

El CGATE i el CSCAE han editat un document tècnic que estableix les ràtios orientatives per a les regions climàtiques d’acord amb els seus sistemes constructiu-edificatoris associats i fonts de dades analitzades. El manual marca el camí per a la futura Llei de Residus espanyola, que en el seu projecte estableix que, a partir del 1 de gener de 2022, les deixalles de la construcció i demolició hauran de ser classificats.

El Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE) i el Consell Superior d’Arquitectes (CSCAE) han editat una guia amb l’estimació de les ràtios nacionals de generació de residus de construcció i demolició. “Aquest manual permetrà que els tècnics responsables de la redacció o seguiment de projectes i de l’acceptació dels documents tècnics vinculats a l’elaboració de l’Estudi de Gestió i el Pla de Gestió de Residus puguin estimar les quantitats i els tipus de residus que es generaran en qualsevol obra “, explica Alfredo Sanz, president de CGATE.

Aquesta Guia de Ràtios de RDC és el fruit de la feina conjunta de la Comissió Bilateral creada per dos Consells per intentar donar solució a la dispersió de ràtios de generació de residus de construcció i demolició. Solució que s’ha plasmat en la creació d’una sèrie de taules parametritzades “que serveixen d’ajuda i orientació perquè els professionals puguin calcular la quantitat de residus susceptibles de generar-se en una obra en les diferents regions climàtiques”.

El contingut d’aquest manual, en què han participat, com a autors, l’arquitecta Helena Granados, de CSCAE, i els arquitectes tècnics Juan López-Asiain i José Fernández, integrants del Gabinet Tècnic de CGATE, estableix, d’una manera ordenada i classificada , les ràtios orientatives de RCD en edificació residencial i terciària per cinc grans regions d’acord amb les condicions geogràfiques i climàtiques, tipus d’actuació (obra nova i demolició) i fonts de dades analitzades i ponderades: Mediterrani Litoral, Semi àrid, Oceànic, Continental Nord i Continental Sud.

“Gràcies a l’ardu treball de recopilació de dades procedents de fonts públiques i privades, s’han obtingut els Ràtios que recull aquest manual, que són orientatius i, en qualsevol cas, no responen a les particularitats que pugui tenir cada projecte”, avisen.

Aquest manual serveix de guia, a més, per a la futura Llei de Residus espanyola, que en el seu projecte estableix que, a partir del 1 de gener de 2022, els residus de la construcció i demolició hauran de ser classificats en, al menys, les següents fraccions : fusta, minerals (formigó, maons, rajoles, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix, classificació que es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus.

Info de InfoConstrucción